Klauzula informacyjna

 

Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 

Szanowni Państwo,

 

Biorąc pod uwagę, że nasza współpraca wymaga przetwarzania danych osobowych Państwa Pracowników lub Współpracowników oraz w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie prosimy o przekazanie wszystkim Pracownikom i Współpracownikom, których dane osobowe udostępnili nam Państwo w związku z zawartymi z nami umowami/ złożonymi zamówieniami, poniższych informacji.

 

Szanowny Pracowniku lub Współpracowniku Klienta Spółki GOSCO FP

 

Działając w trosce o Pani/Pana dane osobowe przekazywane Spółce GOSCO FP w celu współpracy między Firmami, informujemy o zasadach przetwarzania i ochrony  Pani/Pana danych osobowych jakie stosujemy od 25 maja 2015 roku oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:  GOSCO FP Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Chominie.

Dane kontaktowe:          GOSCO FP Sp. z o.o. Sp. k., Chomino  50, 72-405 Świerzno,

tel.: 91 38 26 101 w godzinach 700 – 1500,           

e-mail: biuro@gosco.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. sporządzenia oferty cenowej,
 2. zawarcia i wykonania kontraktu/umowy/zamówienia z Klientem,
 3. wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 4. w celu kontaktu z Panią/Panem,
   

Z tego względu potrzebujemy Pani/Pana danych w postaci imienia i nazwiska, oraz danych zawartych w dokumentach poświadczających kwalifikacje i uprawnienia i inne dane niezbędne do realizacji przedmiotu kontraktu/umowy/zamówienia spisanych między Firmami. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę GOSCO FP.

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę GOSCO FP,
 2. wymogi ustawowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce GOSCO FP.

Spółka GOSCO FP prowadzi działalność gospodarczą i posiada uzasadniony interes w tym, aby zawrzeć i wykonać z Klientem lub inne zadanie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Źródło danych

 

 Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez Pani/Pana Pracodawcę/Zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa podczas nawiązania współpracy.

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe udostępniamy lub będziemy udostępniać innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji kontraktu/umowy/zamówienia lub wynika z obowiązujących przepisów prawa – w tym do podmiotów świadczących na rzecz Spółki GOSCO FP usługi księgowe, prawne.

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, dostawcy, klienci i podwykonawcy Spółki GOSCO FP, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub prawnie uzasadnionych interesów Spółki GOSCO FP.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (“państwa trzecie” wg RODO) lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika to z właściwości stosunku prawnego i jest konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Spółka GOSCO FP będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania kontraktu/umowy/zamówienia (okres ich obowiązywania). Po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń np. z tytułu rękojmi i gwarancji. W przypadku braku sprzeciwu, w tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki GOSCO FP.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
 5. usunięcia danych w uzasadnionych w Rozporządzeniu przypadkach.
 6. W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania ze swoich praw powinna Pani/Pan skontaktować się ze Spółką GOSCO FP.

 

 

 

 

+48 91 38 26 101

Auto serwis

Marine Hotel Kołobrzeg

Okrąglak Poznań

Lastadia Office Szczecin

Brama Portowa I Szczecin

Brama Portowa II Szczecin

Teatr Lalek Pleciuga Szczecin

Rozporządzenie o ochornie danych osobowych - informacja

GOSCO spółka z o.o.                                                  
Chomino 50, 72-405 Świerzno
NIP: 986-023-81-77

Kontakt:
Tel. 91-38-26-101
biuro@gosco.pl